ADJ WR-kontroller (LED RC)

Basert på 3 omtaler

Beskrivelse:

ADJ WR-kontroller (LED RC)

?Passer bl.a. til Mega Tri BAR, Mega TriPAR- Profile , Mega PAR- Profile , Mega BAR LED RC, Mega BAR 50 RC, Flat PAR TRI18X, Flat PAR TRI7X, PRO 64B LED RC, PRO 38B RC, Mega Go Par64, Mega Go Bar 50, Mega TRI64 Profile , Jelly PAR- Profile , Jelly GO PAR

 

 • Blackout - Ved å trykke på denne knappen vil armaturet slås av.
 • Autokjør - Denne knappen vil kjøre et automatisk program. Du kan kontrollere hastigheten på Auto
 • Kjør ved å trykke på SPEED-knappen først og deretter trykke på? +? og? -? knapper.
 • PROGRAMVALG - Denne knappen gir deg tilgang til ett av de syv statiske fargevalgene.
 • Ved å trykke på denne knappen og deretter på? +? eller? -? å navigere gjennom de syv programmene.
 • BLITS - Denne knappen vil aktivere strobe-effekten. Du kan kontrollere blitshastigheten ved å trykke på ? +? og? -? knapper. Trykk på denne knappen igjen for å gå ut av strobemodus.
 • HASTIGHET - Trykk på denne knappen og bruk? +? &? -? knapper for å justere hastigheten på Autorun.
 • DMX-MODUS - Denne knappen lar deg velge hvilken DMX-modus du vil bruke. Noen inventar vil kommer med forskjellige DMX-kanalmoduser. Denne knappen vil veksle mellom de forskjellige møte. Vennligst se din korresponderende armatur i denne brukerhåndboken for å finne ut om dine DMX-moduser, verdier og egenskaper.
 • LYD AKTIV - Denne knappen aktiverer lydaktiv modus. Lyd aktiv modus vil ikke fungere for utendørs LED-lys.
 • SLAVE - Dette utpeker armaturet som en slave armatur i en master / slave konfigurasjon.
 • ANGI ADRESSE - Trykk på denne knappen for å angi DMX-adressen. Trykk først på denne knappen, og trykk deretter på tall for å angi adressen. Eksempel: DMX-adresse 1 Trykk?S001?
 • DMX-adresse 245 Trykk?S245?
 • RGB - Trykk på en av disse knappene, og trykk deretter på? +? og? -? for å justere lysstyrken.
 • ? +? og? -? - Bruk disse knappene til å justere blitshastigheten, hastigheten på Auto Run, dimming og program
 • utvalg.

Prismatch og trygg levering

156 kr.
 På lager: Leveringstid 2-4 arbeidsdager

Priser er inkl. mva. & toll

Frakt pr. ordre 199 kr • Trådløs fjernkontroll for LED-produkter.
 • Passer til mange forskjellige produkter (se beskrivelse)
 • Kjent ADJ kvalitet

Spesifikasjoner:

Modell/varenr.: ADJ-1321000061
EAN: 640282997980

Blackout - Pressing this button will blackout the fixture.

Auto run - This button will run an automatic program. You can control the speed of the Auto

Run by pressing the SPEED button first and then pressing the “+” and “-” buttons.

PROGRAM SELECTION - This button will let you access one of the seven static color selections.

Pressing this button and then press the “+” or “-” to navigate through

the seven programs.

FLASH - This button will activate the strobe effect. You can control the flash rate by pressing the

“+” and “-” buttons. Press this button again to exit strobe mode.

SPEED - Press this button and use the “+” & “-” buttons to adjust the speed of the Auto run.

DMX MODE - This button will let you select which DMX mode you want to use. Some fixtures will

come with different DMX channel modes. This button will switch between the different

modes. Please see your corresponding fixture in this user manual to find out

about your DMX modes, values, and traits.

SOUND ACTIVE - This button activates sound active mode. Sound active mode will not work for

outdoor LED lights.

SLAVE - This designates the fixture as a slave fixture in a master/slave configuration.

SET ADDRESS - Press this button to set the DMX address. Press this button first, then press the

numbers to set the address. Example: DMX Address 1 Press “S001”

DMX Address 245 Press “S245”

R G B - Press either one of these buttons, and then press the “+” and “-” to adjust the brighness.

“+” and “-” - Use these buttons to adjust the flash rate, speed of the Auto Run, dimming, and program

selection.